szerda, szeptember 27, 2023

  BEVEZETŐ IMA 

Az Atya, a Fiú …

V. Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szí­vét és gyújtsd lángra bennünk szereteted tüzét. Áraszd ránk Szentlelkedet és minden életre kél.

R. És megújítod a föld színét.

  1. Könyörögjünk. – Urunk és Istenünk! Ké­rünk, szenteld meg egyházadat minden nép­ben és minden nemzetben. Áraszd ki Szent­lelked ajándékait az egész Földre és add, hogy amit kegyelmed elindított az Örömhírrel, Ő folytassa a világban a benned hívők szívén át. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

R. Ámen.

V. Uram, nyisd meg ajkamat.

R. Hogy dicséreted hirdesse szám.

V. Isten, segíts meg engem.

R. Uram, siess segítségemre.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent­léleknek.

R. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

(Öt tizedet elimádkozunk a szentolvasóból.)

      SALVE  REGINA

V. Üdvözlégy Királynő,

R. irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. For­dítsd reánk tehát Szószólónk irgalmas sze­medet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

V. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.

V. Könyörögjünk. – Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által az örök élet jutalmát megszerezte nekünk, engedd ké­rünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasója elmondásával megemlé­kezvén, utánozzuk amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

R. Ámen.

V. Jézus szentséges Szíve

R. Irgalmazz nekünk!

V. Szűz Mária szeplőtelen Szíve

R. Könyörögj érettünk!

V. Szent József

R. Könyörögj érettünk!

V. Szent János evangélista

R. Könyörögj érettünk!

V. Grignon Szent Lajos Mária

R. Könyörögj érettünk!

V. Az Atya V a Fiú …

CATENA LEGIONIS– az aktív légiósok napi imája

V. Ki az,

R. ki előjön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylő, mint a Nap, félelmetes, mint a harcra kész sereg?

V. Magasztalja V lelkem az Urat,

R. és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

V. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,

R. mert nagyot művelt velem Ő, aki Hatalmas: Ő, akit Szentnek hívunk.

V. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

R. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,

V. hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;

R. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

V. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,

R. melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak, mindörökké.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

R. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

R. Ki az, ki előjön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylő, mint a Nap, félelmetes mint a harcra kész sereg?

V. Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária.

R. Könyörögj érettünk, kik Hozzád menekü­lünk.

V. Könyörögjünk. – Urunk Jézus Krisztus, közvetítőnk az Atyánál, ki a legszentebb Szü­zet, Édesanyádat nekünk is Anyánknak adtad, hogy közbenjárónk legyen Nálad. A Tőled kegyelmet kérőknek add meg azt az örömet, hogy amiért esedeznek, azt Mária által el is nyerjék.

R. Ámen.

BEFEJEZŐ IMA

V. Az Atya V a Fiú .. .

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicső és áldott Szűz!

V. Szeplőtelen Szűzanya, minden kegyelem közvetítője (vagy a Praesidium saját könyör­gése)

R. Könyörögj érettünk!

V. Szent Mihály és Szent Gábor főangyalok

R. Könyörögjetek érettünk!

V. Mennyei hatalmak, Mária angyalainak légiója

R. Könyörögjetek érettünk!

V. Keresztelő Szent János

R. Könyörögj érettünk!

V. Szent Péter és Pál apostolok

R. Könyörögjetek érettünk!

R. Adj Urunk mindnyájunknak, akik Nagyasszonyunk zászlaja alatt szolgálunk, hódító erejű hitet, és az Istenanya iránti gyermeki bizalmat, hogy a világot számodra megnyerhessük. Adj nekünk eleven szeretettől áthatott hitet, amely erőt nyújt, hogy mindent irántad való őszinte szeretetből végezzünk, minden embertársunkban Téged lássunk, és rajtuk keresztül Neked szolgáljunk. Adj sziklaszilárd rendíthetetlen hitet, hogy az élet minden keresztjében, fáradalmában és csalódásában állhatatosan ki tudjunk tartani. Tégy hitünkben bátrakká: szent nyugtalanság hajtson minket ügyedért, elszánt lépésekre is a Te dicsőségedre és a lelkek megmentésére. Hitünk, mint tűzoszlop vezessen minket – bárhol is legyünk – közös győzelemre. Add, hogy isteni fényed lángralobbantói lehessünk a bűn sötétjében és az örök halál útján, hogy az ellanyhultakat izzítsa át a szeretet és a megkeményedettek keljenek új életre. Adj nekünk erős hitet, amely lépteinket a béke útjára ve­zeti. Végül Urunk őrködj felettünk, hogy éle­tünk harca után veszteség nélkül állhasson majd Előtted Légiónk az örök hazában, sze­reteted és dicsőséged országában. Ámen.

V. A légió elhunyt tagjai és minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyu­godjék.

R. Ámen.

V. Az Atya, a Fiú . . .


 

Fel