szerda, július 06, 2022

Főoldal

Kántor: Szentségkitételre: 129/1.Pap:Üdvözlégy, örökké áldott légy!

Az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Felség! Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene, kit az angyalok - mint odafönn az egekben - úgy imádnak az  Oltáriszentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent  Felségedet, és teljes   szívemből hálát adok Neked, hogy te, mennyei Felség, lelkünk   eledelére: önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége, legyen nekem is üdvösségemre. Amen

Ref: Máriával együtt kérünk, Szentlelkedet küldd el  nékünk! (://)

Rajtunk leszen majd az Úr Lelke, a bölcsesség és az értelem lelke! R…

Rajtunk leszen majd az Úr Lelke, a tudás és az erősség lelke! R…

Rajtunk leszen majd az Úr Lelke, a tanács és a jámborság lelke! R…

Rajtunk leszen majd az Úr Lelke, és eltőlt az Úr félelnek lelke! R…

Pap: Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél! (H-i.: Alleluja!)

V.: És megújítod a Föld színét! ( H.i.: Alleluja!)

Könyörügjünk!

Úristen! Te gyermekeid szívét a Szentlélek megvilágosító  kegyelmével tanítod és  vezeted, hallgass meg minket, akik Pünkösd ünnepére és a bérmálásra készülve kérünk, hogy áraszd  bőségesen a Szentlélek ajándékait reánk, különösen közösségünk reménységeire, 

a bérmálkozásra készülő leányokra és fiúkra, hogy nyissa meg szívüket ajándékaid előtt;  irányítsa gondolataikat, szavaikat és tetteiket

a  békesség és a szeretet útján.  Krisztus a mi Urunk által.

P.:Imádkozzunk az istenkéromlások engeszteléssért (FELOLVASÓ)

Áldott legyen az Isten.             -          

Áldott legyen az ő szent neve. 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.

Áldott legyen Jézus szent neve.           -

Áldott legyen Jézus szentséges Szíve. 
Áldott legyen Jézus drága, szent Vére. 
Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek, 
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária
Áldott legyen az Ő szeplőtelen fogantatása. 
Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele.

Áldott legyen Szűz Mária szent neve. 
Áldott legyen Szent József,a Szent Szűz tisztaságos jegyese. 
Áldott legyen Isten az  Ő angyalaiban és szentjeiben. Amen.

P: Mennyei kenyeret adtál nekik. Alleluja.  - H: Amely minden gyönyörűséggel teljes. Alleluja.

 P.: Úr Jézus, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben húsvétod misztériumát hagytad; engedd kérünk  szent Tested és Véred titkát úgy tisztelnünk itt e földi életünkben, hogy megváltásod gyümölcseiben szüntelenül részesedjünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.  H: Amen.

M Á J U S I        L I T Á N I A        V É G Z É S E      

 

2021. május 15-23. között Szentlélekhívással

 

Mária ének után -Litánia énekelve - antifónával és könyörgéssel.

 

Pap: Örülj és örvendezz Szűz Mária! Alleluja! –Mert valóban feltámadott az Úr!...

Könyörögjünk!

Úristen,ki szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, engedd kérünk, hogy az ő szent anyja, a Boldogságos Szűz Mária áldott közbenjárására az örök élet örömeibe juthassunk. Krisztus a mi urunk által.

 

UTÁNA VÉGEZHETŐ ÉS VÉGZENDŐ  IMÁK

 

P.: Ajánljuk életünket a Boldogságos Szűznek:

Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

 

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám óh jöjj segíts imádkozni,
Anyám óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem  s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám fenn az égben!!
 

Szűz szülője Istennek…

 

Kötelező ima minden nap:

Pap:  Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a járványban elhunytakért és hozzátartozóikért Ferenc pápa felhívására egy tized rózsafüzért:

 

  • A napi aktuális rózsafüzérből egy tizedet imádkozunk.

 

 

Pap:Testvéreim! Kérjük bizalommal mennyei Atyánkat, hogy árassza kegyelmi ajándékait az édesanyákra, akikért a legszentebb Édesanya hónapjában a májusi estéken megkülönböztetett szeretettel imádkozunk.                                                             ( felolvasók 1-5)

·       Add meg Urunk, a keresztény édesanyáknak az okosság kegyelmét, hogy gyermekeiknek az örök javak megbecsülésére is példát adjanak.  -      - Hallgass meg Urunk!

 

·       Add meg Urunk, a keresztény édesanyáknak a lelki erősség kegyelmét, hogy áldozatos lélekkel szolgálják gyermekeik földi és örök boldogságát!  - Hallgass meg Urunk!

 

·       Add meg Urunk a keresztény édesanyáknak a türelem ajándékát, hogy ne veszítsék el kedvüket, ha gyermekeik életében nem látják azonnal nevelő munkájuk eredményét. -allgass meg urunk!

 

·       Add meg Urunk a keresztény édesanyáknak az Isten- és ember                szeretet ajándékát, hogy gyermekeik elsősorban tőlük tanulják meg a legfőbb parancsok teljesítését: „Szeresd Istent!” és „Szeresd felebarátodat! ”  -   Hallgass meg Urunk!

      

·       Jutalmazd meg Urunk az elhunyt édesanyákat  a te színed boldogító látásával. -       Hallgass meg Urunk!

 

Pap:Mennyei Atyánk! Te a Boldogságos Szűz Máriát választottad ki, hogy Szent Fiad Édesanyja legyen. Az Ő közbenjárására kérünk, segítsd a keresztény édesanyákat, hogy hivatásukat családjuk körében a Boldogasszony példáját követve a te szent akaratod szerint  töltsék be. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

P.: Kérjük Szent József áldott közbenjárását a gyermeküket Isten szent szándéka szerint nevelni akaró Édesapáknak!

Szent József, Légy házunk Ura! - Kis családunk patrónusa! Egyetértés, hű szeretet - egyesítse szíveinket!

Az ég felé mutass utat, - bátorítsd az ellankadtat!

Küzdelmünkben légy vezérünk! - erényekben példaképünk! Átadjuk a ház kulcsait, - oltalmazd és védd lakóit.

Zárd ki mindazt, ami káros, - ami üdvünkre hátrányos. 

Engedd be az Isten-áldást, - minden jóban gyarapodást!

Ajánlj minket Jézusodnak és Szeplőtlen Szűzanyánknak!

Hogy családunk kisded háza - Názáretnek legyen mása! Ámen.

 

P.: Köszönjük meg intézményeket, és ajánljuk ismételten  iskolánkat, óvódánkat, bölcsődénket és a Kedvesnővéreket a Szűzanya oltalmába:

 

Oltalmad alá futunk Istennek szent Szülője! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk! Engeszteld meg  értünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

 

Imádkozzunk gyermekeinkkel együtt és gyermekeink helyett a szülőkért

Istenem, Teremtőm! Hallgasd meg imámat!

Áldd meg minden jóval, apámat, anyámat!

Segítsd őket, segítsd, hogy felneveljenek,

Hogy majd jóságodra én is méltó legyek! Ámen

 

Speciális szándék – a pap fogalmazza saját szavaival

 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

 

P.: Imádkozzunk a Gonoszlélek hatalmának megtöréséért, minden viszály, veszekedés, gyűlölet és háború megszűnéséért:

 

Szent Mihály arkangyal! Védelmezz minket a küzdelemben!

A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:

„Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

 

 

Végül Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért :  

 (KÖZÖS IMA)

 Miatyánk……….., Üdvözlégy ……..

Adj  Uram, örök nyugodalmat nekik! –

És az örök világosság fényeskedjék nekik!

Nyugodjanak békességben!

Jézus, Mária, Szent József nevében. Ámen! 


 

Fel