szerda, szeptember 27, 2023

Főoldal

halaadas 2022

Gáspár Mátyás az ajaki római katolikus egyházközség plébánosa hálaadó szentmisét mutatott be a 2022 -es év utolsó estéjén. Hálát adva megköszönte a Jóistennek, az egyházközség minden tagjának, hogy segítették a közösség működését, majd a számok tükrében mutatta be az egyházközség szentségi életét.

 

Az alábbiakban olvashatják Mátyás atya hálaadó beszédét:

Krisztusban kedves Testvéreim! Hálaadásra jöttünk össze ma a templomban.

Hálaadásunkat azzal kell kezdenünk, hogy ebben az évben az Egyház közösségi életét is befolyásolta, befolyásolja az egész világot érintő járvány-helyzet, a szomszédban folyó háború, a kétségbeejtő infláció, állandó áremelkedések és romló gazdasági helyzet. Ahhoz is hozzászokunk, hogy egyházunk felelős vezetői kérnek bennünket, hogy ebben a helyzetben különösen is forduljunk Istenhez segítségért, és legyünk figyelemmel egymásra. Hálát adunk polgári év utolsó estéjén:

I. ELSŐSORBAN A JÓ ISTENNEK MINDENÉRT- idézet a Kol 3:15; 1Tessz 5:18 levélből:

„Ügyeljetek, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem szolgáljátok szüntelen odaadással egymás javát és a többiekét. 16Legyetek mindig derűsek! 17Szüntelenül imádkozzatok! 18Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 19A Lelket el ne fojtsátok! AZ ÍTÉLET AZ ISTEN ÜGYE”

 II. KÖZÖSSÉGÜNK MINDEN TAGJA FELÉ, AKIK AZ ÚR 2022. ESZTENDEJÉBEN

(imáikkal, kétkezi munkájukkal, anyagi áldozatvállalásukkal, az egyházi adó befizetésével, persely- és egyéb adományaikkal, szentmisék felajánlásaival, vagy bármely más módon),

LEHETŐVÉ TETTÉK ÉS SEGÍTETTÉK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FENNTARTÁSÁT, MŰKÖDÉSÉT..

A jó Isten előtt mindenki fontos! Arra nincs lehetőség, hogy mindenkit felsoroljak, de külön köszönet annak, aki tette és teszi a kötelességét, ahogy az imában is szoktuk mondani: „Ahová állítasz – ott szolgállak!”

Köszönetet mondok Galsi János atyának, aki vállalja az éppen adódó lelkipásztori feladatokat: besegít a szentmisék bemutatásában, a gyóntatásban a betegellátásban, a temetésekben és a hitoktatásban és szükség esetén a lelkipásztori élet számos szerteágazó területein, külön köszönet azért, hogy iránnyítja a karitászcsoportunk munkáját, akik naponta segítenek a rászorulókon. -Köszönetet mondok a Szent Kamill Leányai Szerzetesközösségnek, akiknek jelenléte ráirányítja figyelmünket az Isten országáért teljesen odaadott életre, egyéni és közös imájuk megalapozza azt a  lelki hátteret, amelyre oly nagy szükség van a mai világban,  karizmájuk szellemében végzett szolgálatuk segítsen bennünket becsülni és szeretni a kicsinyeket, betegeket és  szenvedőket közösségünkben.  -Köszönetet mondok az oltár körül szolgáló akolitusoknak és ministránsoknak, Máriás Lányoknak, akik jelenlétükkel és szolgálatukkal a liturgiát szebbé teszik, és segítenek az Istennek kedves ünneplésben, amelyre oly nagy szükség van ahhoz, hogy életünk hétről hétre kiemelkedjen a hétköznapokból, és emberségünk Istenben is gazdagodjék.

Köszönetet mondok a Képviselőtestületünk világi elnökének Kovács Istvánnak (dohányos) és Ragány István gondnok úrnak, és rajtuk keresztül a testület minden tagjának is.

Köszönetet mondok az egyházközségben működő közösségek vezetőinek és tagjainak is minden olyan tevékenységért, amellyel segítették egyházközségünket. Különösen is ki kell emelnem több közösség részéről is - a sok buzgó imádságot -, amely biztos lelki hátteret jelent a lelkipásztori munka számára. „Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha” –mondta Jézus. Ezúton köszönöm a Rózsafüzér-társulat 240 ezer Ft-os adományát, amelyet a templomfelújítás pótlására ajánlottak fel.

Köszönetet mondok Hasulyó Bertalanné Rutkai Éva testvérünknek, aki karitatív alapon kapcsolódik be egyházunk életébe a Plébániai Honlap szerkesztésével. Címünk (www.akiba.hu) megtalálható az Élő víz újságban, amelyet az elsőpéntekes betegek nagylelkű adományaiból adunk ki januártól már csak  heti 200 példányban, ezért ezúton is kérem, hogy a betegeknek mindig vigyünk belőle. A betegek egyházközségünk különleges kincsei, mert naponta ajánlják fel szenvedéseiket, imádkozzák a rózsafüzért, biztosítják a lelkipásztori munka lelki hátterét.

Köszönöm az egyházközségünk területén működő Tamási Áron Katolikus Általános Iskola, Aapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének Rozinka Mihály úrnak, az óvóda vezetőjének Takács Károlynénak és az intézményvezetőhelyettesnek Ragány Zsuzsának a segítőkész együttműködést a Palánki Ferenc püspök atya által meghatározott területeken, sőt azon túl is.

És végül de nem utolsó sorban köszönetet mondok Ajak Város polgári élete vezetőinek is mindenért, amit egyházunkért tettek:

Megkülönböztetett tisztelettel és hálával köszönöm meg Dr. Ragány Adrienn polgármesterasszony részéről azt az együttműködést, amelyet az egyházak irányában tanúsított egész évben.  Adjon neki bölcsességet, erőt és kitartást, hogy a választott képviselőkkel együtt működve Isten segítségével a szolgálat szellemében végzett munkája szolgálja a békét és a gyarapodást Ajakon.

Köszönetet mondok még a Polgárőrség és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik mindig önzetlenül segítettek, amikor hozzájuk fordultunk. Külön köszönöm a KONYHA minden dolgozójának és most leköszönő vezetőjének Hudák Miklósné Rozinka Karolinának, hogy áldozatos lélekkel vállalják az egyházi ünnepeken is a konyhai munkát.

Igazából szeretnék minden egyházunkért áldozatot hozó, velünk szemben jó-szándékú emberhez odamenni és megköszönni mindazt, amit ebben esztendőben egyházközségünkért tett. Erre nincs lehetőségem, de az év végi hálaadó imádságban mindenkit odaviszek a az Úr Jézus elé, és kérem, hogy áldja meg mindazokat, akik ennek az egyházközségnek tagjai, ennek az egyházközségnek jótevői.

 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG SZENTSÉGI ÉLETE SZÁMOKBAN 2022

 
 

Keresztelés

38

 

19 ajaki lakos

 
 

Hittan

185 (129-56)

iskola: 129 - óvoda: 56)

rk -  és fn

 
 

Elsőáldozás

20

 

 

 
 

Bérmálás

21

 

 

 
 

Esküvő

20

19 Ajakon és 1 Anarcson;

 

 
 

Temetés

32

14 fi;18 nő; Sz.26;fi-8;nő-18

 

 
 

Ragány Jánosné Szakszon Erzsébet 97 év;  Virga Miklós 41 év; Takács András atya febr. 7-én

 

A Z      A N Y A G I       D O L G O K K A L     K A P C S O L A T B A N

           

2022-ben az építési terület átadási jegyzőkönyvének aláírásával templomunk felújítása megkezdődött. A munka megrendelője Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, kivitelezője a Vespertinus Kft. A munkálatok végzése során olyan munkálatok elvégzése is szükségessé vált, amelyeknek a költségei az egyházközsé-get terhelik. Ezek közül a templompadok felújítása már befejeződött. A templom villamos-vezeték hálózata, a hangosítás és a főoltár felújítása még előttünk áll. Ezek a legfontosabbak.

Anyagi vonatkozású hirdetések 2023-ra:

A Stóla és stipendiumdíjak nem változnak:  harangozás 1 ezer teljes virrasztás 4 ezer, temetés 25 ezer, esküvő 30 ezer. -Ft, a szentmisék stipendium díja 3.500 Ft lesz 2023-ban.

Az Egyházi adó (egyházfenntartási hozzájárulás) továbbra is önkéntes befizetéssel kerül rendezésre. Ennek mértéke a jövedelem 0,5 %-a. Ebben az esztendőben már megtapasztaltuk, hogy egyre többen megértik a százalékos befizetés lényegét. Ezért külön is köszönöm azoknak, akik felelősen gondolkodnak ezen a területen, és jövedelmüknek megfelelően vállalnak részt egyházközségünk anyagi fenntartásából. A hirdetőtáblán elhelyezzük a jövedelmekhez feltüntetett egyházadó számítását: 100 ezer ft-os jövedelemtől indul fölfelé, amely havi 500 Ft évi 6000 ft egyházfenntartást jelent. Természetesen, aki ettől kisebb jövedelemmel rendelkezik vagy más számítást alkalmaz saját vagy családja anyagi helyzete miatt, munkanélküliség, súlyos nehézség miatt beálló szociális probléma – vagy egyszerűen „lelkiismereti ok” - azt megértéssel fogadjuk és kezeljük.   

Január 6-án pénteken  vízkereszt ünnepe lesz. Azon a napon az egyházi intézményekben és ha kérik a polgári (állami) intézményekben lesz szentelés. A hívek házaiban január 10-én kedden kezdjük meg a házszentelést. Minden vasárnap hirdetjük a következő heti szentelési rendet.

Személyi vonatkozású hirdetések 2023-ra:  jan. 1-től a plébánia működését és a hívek lelkipásztori ellátását Galsi János atya pap-hitoktatói szolgálata, Takács Imre kántori szolgálata, Kovács József sekrestyés-harangozói szolgálata, Takács Balázsné Hasulyó Erika és Dolhai Balázsné Hasulyó Erzsébet takarítói szolgálata, a Szent kamill Leányai Közösségből Laura nővér irodai szolgálata révén szeret-nénk biztosítani. Az ő nevükben és a magam nevében is a jó  Istentől megáldott új esztendőt kívánok.

2023-ra : Összefogásra hívok és biztatok mindenkit. Ferences lap:  „Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!”– Egyedül senki sem üdvözülhet!–jobb lator

 

 

Fel