szerda, június 19, 2024

Főoldal

Tájékoztatás napirend előtt 2024. február 27-én egyházközségi képviselőtestületi gyűlésen

 1. pont: Plébános döntése az Egyházi Törvénykönyv 1743. sz. kánon szerinti lemondásról

Szükséges ismeretek a döntés megértéséhez

 1. Idézet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első Zsinata könyvből Jelenlétünk a társadalomban – Politikai, közéleti szerepek (120. oldal)
 2. pont: „Bár az egyház hívei gyakran közvetlen politikai iránymutatást várnának az egyház vezetőitől, közvetett politikai orientáció is legfeljebb a választások idején fogalmazódik meg.” (*32 sz. lábjegyzet)

          *(32) Feladatánál és illetékességénél fogva az egyház semmiképpen sem elegyedik a politikai közösséggel és nincs kötve semmilyem politikai rendszerhez.

 

 1. Idézet a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes dokumentumából

A politikai közösség és az Egyház
76. pont: „Nagyon fontos, különösen a pluralista társadalomban, hogy helyesen lássák a politikai közösség és az Egyház viszonyát, s hogy világosan tegyenek különbséget aközött, amit a Krisztus-hívők egyénenként vagy közösségben mint keresztény lelkiismeretű állampolgárok a maguk nevében cselekszenek, és aközött, amit lelkipásztoraikkal együtt az Egyház nevében cselekszenek.”

„Az Egyház, mely feladatánál és illetékességénél fogva semmiképpen sem keveredik össze a politikai közösséggel, s nem is kötődik semmiféle politikai rendszerhez, egyszerre jele és oltalma az emberi személy transzcendenciájának.

A politikai közösség és az Egyház a maguk területén függetlenek egymástól és autonómiájuk van. Mind a kettő ugyanazoknak az embereknek a személyes és társadalmi hivatását szolgálja, bár más-más címen. Annál gyümölcsözőbb lesz szolgálatuk mindenki javára, minél egészségesebben együttműködnek a helyek és korok körülményei szerint.”

 

Tényállás:

Egyértelműen nyilvános beavatkozás és összefonódás történt a Karitász bálon az egyház vezetői és a politikai élet szereplői között.

Egyházunk részéről ez az összefonódás nem volt szándékos.

Ennek ellenére Ajakon nagyon sok hívőt megzavart és a hívek közösségében nem kis feszültséget keltett.

Az internetre az engedélyem nélkül feltöltött képek és írások miatt Ajak határát elhagyta ennek az eseménynek a híre, szóbeszéd tárgya lett egyházi személyek között.

 

Következmény

Ez az esemény nem maradhat következmények nélkül az ajaki plébánia életében. Ezért a képviselőtestület tagjai előtt a fentiek ismeretében nyilatkozatot teszek:

 1. Mint az egyházközség plébánosa elismerem, hogy a karitász bálon január 2024. január 27-én este súlyos hibát követtem el azzal, hogy nem akadályoztam meg azokat az eseményeket, amelyek alkalmassá váltak a közösség békéjének megbontására, súlyos feszültséget hoztak létre híveink körében, amely által komoly hívők előtt Galsi János atya és én elvesztettük jóhírnevünket. A velünk szemben kialakult ellenérzés várhatóan nem szűnik meg hamarosan.

 

 

Az üggyel kapcsolatos vonatkozó kánonok az Egyházi törvénykönyvből

 1. kánon – Mikor egy plébános szolgálata, akár saját súlyos hibája nélkül is, valamilyen oknál fogva ártalmassá vagy legalábbis eredménytelenné válik, a megyéspüspök elmozdíthatja őt a plébániáról.
 2. kánon – Azok az okok, amelyek miatt a plébánost a plébániájáról törvényesen el lehet mozdítani, főként a következők:
 3. olyan cselekvési mód, mely az egyházi közösséget súlyosan károsítja vagy megzavarja; …
 4. a jó hírnév elvesztése becsületes és komoly plébániai hívők előtt, vagy a plébánossal szembeni ellenérzés, ha ezek előreláthatólag nem szűnnek meg hamarosan;…

Lábjegyzet az (1741 kánonhoz) A plébános elmozdításához elégséges indokok felsorolása a kánonban csak példa jellegű, nem kimerítő. „Főként” ezek az okok szoktak előfordulni. Az elmozdítást azonban más hasonló okok is indokolttá tehetik.

 

 1. kánon – A plébános nemcsak kikötés nélkül és egyszerűen, hanem feltételesen is lemondhat, ha ezt a püspök törvényesen elfogadhatja és el is fogadja.
 2. Ezért az 1743. kánon alapján az egyházmegyei körlevélben kiírt határidőig, 2024. április 30-ig, amennyiben a közéletben és egyházközségünk életében a feszültség fokozódását tapasztalom, be fogom nyújtani az ajaki plébánia vezetéséről szóló lemondásomat Palánki Ferenc püspök atyának.

 

 1. Egyúttal bocsánatot kérek azoktól, akiket lelki életükben megbotránkoztattam.

 

Ajak, 2024. február 27.

 

 

Gáspár Mátyás

      plébános

Fel