hétfő, július 15, 2024

Főoldal

 DSC0396

Az Ajaki Városnapok programsorozatának részeként emléktáblát avattak Dr. Békési Sándor címzetes apát és főesperes, Ajak díszpolgára tiszteletére az ajaki Nagyboldogasszony templomban, aki 28 éven át szolgált Ajakon.

Az ünnepi emlékező szentmisét Dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora, településünk szülötte, Ajak város díszpolgára celebrálta, melyen részt vett Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, Keresztes Dénes a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnök-helyettese, Rácz Ottó a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend lovagja, mesterpedagógus tanár, Gáspár Mátyás, az egyházközség plébánosa, Ajak város felekezeti képviselői, a Szent Kamill Leányai szerzetesrend nővérei, Dr. Ragány Adrienn Ajak város polgármestere, a testvértelepülések: Hyzne és Tiszacsernyő és a velük érkező delegációk.

 A szentmise kezdetén Mátyás atya köszöntötte a vendégeket és a híveket, hálát adott a Jóistennek, az elmúlt évben történt felújítási munkákért, köszönetet mondott az ajaki híveknek az összefogásért, majd Dr. Dolhai Lajos rektor atya megáldotta és megszentelte a 206 éves felújított templomban az idén restaurált főoltár képét, a stációs képeket és szobrokat.

 DSC0415

Szentbeszédét a hitetlenséggel, vallástalansággal indította. ” Az Úr Jézus nyilvános működése idején ellátogatott Názáretbe, ahol nevelkedett, elment a zsinagógába és hirdette Isten országának örömhírét, de csak kevesen hittek benne. Kifogásokat kerestek a hitetlenségüknek a megmagyarázására, melyen Jézus nagyon elcsodálkozott. Ők egészen másféle Megváltót vártak, úgy gondolták, hogy a Messiás megszabadítja őket a római uralomtól. A mai korban mi is elcsodálkozunk az emberek hitetlenségén, látjuk és tapasztaljuk, hogy az elmúlt évtizedekben megnövekedett a hitetlen és vallásukat nem gyakorló embereknek a száma. Kifogásokat és mentségeket keresnek, amit találnak is bőven a hitetlenségük megmagyarázására. Mostanában leginkább az gyengíti a hitünket, főleg értelmiségi körökben, melyet úgy szoktak megfogalmazni, hogy a harmadik évezredben, a mai világban, a kereszténység az életidegen vallás. Azt mondják, szinte képtelenség Isten törvényei szerint élni. Úgy érzik, hogy az Úr Jézus túl magasra állította a mércét, túl sokat követel tőlünk. Ha betartanánk a törvényeket nem boldogulnánk, nem érvényesülnénk, vagy gyerekeink megmosolyognának bennünket, ha templomba járásra biztatnánk őket. Olyan világban élünk, mely próbára teszi Krisztuskövető életünket, a hitünket. Ez az érem egyik oldala, de ne feledkezzünk el az érem másik oldaláról sem, arról, hogy a föltámadt Krisztus nem hagyott magunkra, velünk van. A Szentlélek Isten kegyelme által sokféle módon erősíti a hitünket, a Jóisten iránti szeretetünket, például a mai ünnepi Szentmise, a városi ünnepi megemlékezés által.”

  DSC0354

Békési atya emléktáblájának megáldása a mi keresztény múltunkra, a hitnek a fontosságára emlékeztet, erre akar rádöbbenteni bennünket” – mondta a rektor.

Lajos atya szentbeszédét emlékezéseivel, az ajaki emberek múltjával, vallásosságával folytatta. Gyermekkorában vasárnap délutánonként még a litánián is tele voltak ezek a padok, a környékbeli falvak lakói megcsodálták az ajakiaknak a kiemelkedő vallásosságát. Az ötvenes-hatvanas években a gyermekeket beíratták az iskolai hitoktatásra, minden ellenpropaganda ellenére. A XX. század második felében a falu 13 római és 4 görög katolikus  papot adott az egyház szolgálatára. Néhány évtizeddel ezelőtt kicsinek bizonyult a templom és Békési atya kénytelen volt kicsit megnagyobbítani.

Szentbeszédét a következő gondolattal fejezte be. "Értelmetlen arról vitatkozni, hogy a mai világban érdemes-e vallásosnak lenni. A magyarázkodás helyett bölcsebb dolog, ha gondolunk a vallásos szüleinkre, nagyszüleinkre, akik nem okoskodással, érvekkel, hanem saját életük példájával győztek meg bennünket arról, hogy igenis érdemes és lehet is keresztény módon élni. Az Isten nemcsak törvényeket adott nekünk, hanem az első Pünkösdkor kiárasztotta az Övéinek a Szentlelket. Újra meg újra kiáradhat szívünkben az Isten Szentlelke, amely képessé tesz minket arra, hogy tudjunk Istennek tetsző módon élni. Szent Pál apostol tanítása szerint gyöngeségünkben segítségünkre siet a Szentlélek. Azért, hogy még ebben a mai zűrzavaros, hitetlenségre hajló világban is tudjunk Isten törvényei és a Megváltó Jézus tanítása szerint élni."

 DSC0441

Az ünnepi szentmise befejezése előtt Ragány Zsuzsanna a helyi katolikus általános iskola igazgató-helyettese is köszöntötte a vendégeket, emlékezett Békési atyára, elmondta, hogy 2009. szeptember 20-án ebben a templomban adhattunk hálát együtt a vas miséjén az elmúlt 60 év ajándékáért.

„Az emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik az igazság alapján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, melyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre.”   (Szent II. János Pál pápa)

 DSC0456

Majd Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára osztotta meg gondolatait. Miért is jött el Ajakra Budapestről? – ezzel a kérdéssel kezdte beszédét. Nemrég Farkaslakán, a Nemzeti Összetartozás Napján ajaki fiatalokkal találkozott, akik szépen, méltó módon vettek részt az ünnepségen. Azért, mert olyan településsel még nem találkozott, amely néhány évtized alatt 13 római katolikus és 4 görög katolikus papot adott. Ajak már sok mindent tett a magyar nemzetért, a magyar közösségért, ezért a környezetért is. Majd Dr. Békési Sándor atya életútját méltatta. Ő ki mert állni a prédikációban az igazságért, a tisztelet és a kereszténység mellett tette le e hitét. Az államtitkár arra biztatta a híveket, hogy ne adják fel hitüket, sőt mutassák meg szerte az országban azt a feltétlen bizalmat, amivel a kereszténységet és a hitet tovább kell adni.

 DSC0459

A következőkben Dr. Ragány Adrienn Ajak város polgármestere emlékezett Békési atyára. Hálát adunk Istennek a templomban lévő képeink, szobraink felújításáért. Ezeken túl olyan személy tiszteletére avatunk most emléktáblát, aki hosszú időn keresztül volt településünk vallási és világi életének is meghatározó szereplője. Dr. Békési Sándor 28 éven át szolgált, tanított és nevelt Ajakon. Mindenki ismerte, Ő is mindenkit ismert. Német és latin nyelvre tanította a fiatalokat önzetlenül. Határozott volt, mégis nagyon alkalmazkodó, nagy tisztelet övezte- mondta a polgármester asszony. Majd a későbbiekben Budapesten történt személyes találkozás élményét mesélte el a jelenlévőknek. Beszédét a hála szavaival zárta: Nem is lehet szebb befejezése az idei városnapi rendezvénynek annál, mint hogy olyan személy emléke előtt tisztelgünk, aki életében és munkásságában is kiemelkedő volt.

 DSC0464

Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő beszédében gyermekkorára emlékezve mondta, hogy Sanyi bácsit személyesen 50 évvel ezelőtt ismerte meg az édesapja által, majd a későbbiekben német nyelvre oktatta. Nagy élmény volt számára, mikor már felnőttként is beszélgettek. Békési atya nagyon nehéz időszakban szolgált Ajakon, amikor nem volt egyszerű katolikusnak lenni. Most is felmerül benne a kérdés, hogy hogyan sikerült megőrizni az ajakiaknak ezt az identitást, amit akkor tiltottak. Befejezésként kérte a Jóistent, hogy még nagyon sokáig tudjunk együtt imádkozni, beszélgetni és nagyon fontos, hogy tudjunk együtt hinni.

 DSC0466

Az egyházközség nyugalmazott világi elnöke, Kocsis Ferenc emlékezésében szép szavakkal illette Dr. Békési Sándor atyát. Az ajaki egyházközségben közel 30 év szolgálata alatt igyekezett a legjobb tudása szerint végezni a papi hivatással járó feladatokat. Szívügye volt a prédikáció, a hitoktatás és ugyanúgy a templom állagmegóvása, korszerűsítése, felújítása. Kapcsolatai révén külföldről is kapott anyagi segítséget az egyházközség működéséhez, az ajaki szolgálata idején épült az új plébánia is. Sanyi bácsi buzdítására többen elvégezték a hitoktatói iskolát, számos fiatal neki köszönheti a német nyelvtudását. Önkormányzati képviselőnek is megválasztotta Ajak lakossága 1990-1994-ig. Megköszönjük neki amit értünk tett, a Jóisten nyugtassa békében- mondta a nyugalmazott világi elnök.

Dr. Békési Sándor címzetes apát és főesperesre való méltó emlékezések után az Angyalkórus énekét hallhatták, majd Csorba Hanna 2. osztályos tanuló hangjában gyönyörködhettek a hívek, aki a Béke fejedelme című éneket adta elő.

 DSC0486

A szentmise befejező mozzanata a márványból készült emléktábla leleplezése volt, melyet Dr. Dolhai Lajos atya áldott és szentelt meg.

Az ünnepség a katolikus általános iskolában agapéval és beszélgetéssel folytatódott.

Az alábbi linken megtekinthető Dr. Békési Sándor Rubinmiséje 2014. 10. 12. ajaki Nagyboldogasszony templom

 

Kép és szöveg: Hasulyóné Rutkai Éva

sajtómunkatárs

Fel